Kiedy musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Kiedy musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Realizacja niektórych inwestycji związanych z realizacją prac budowlanych wiąże się ze znaczną ingerencją w podłoże gruntowe. Niektóre elementy infrastruktury technicznej i użytkowej mogą powodować zanieczyszczenie warstw gruntu oraz wód podziemnych, co może być bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Pozwolenia wodnoprawne  a budowa

pozwolenie wodnoprawne Aby tego uniknąć, niektóre działania kontrolowane są przez urzędy, poprzez szczegółową analizę projektów planowanych inwestycji. Jeśli nie wykazują one szkody dla środowiska inwestor otrzymuje pozwolenie wodnoprawne. Kiedy konieczne jest ubieganie się o takie pozwolenie? Inwestor może na własną rękę ubiegać się o uzyskanie takiego pozwolenia, jednak aby było to możliwe, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań geotechnicznych i hydrologicznych. Wyniki i wnioski przedstawia się w specjalnym operacie, który musi być załączony do dokumentacji składanej w urzędzie. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się analizą podłoża budowlanego oferuje także pomoc w skompletowaniu takiego wniosku. To bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla tych inwestorów, którzy nie orientują się w wymaganiach prawnych dotyczących ich inwestycji. Pozwolenie wodnoprawne przed budową należy uzyskać zawsze wtedy, gdy planowane jest szczególne korzystanie z wód gruntowych lub naziemnych.

pozwolenie wodnoprawne Rozumie się przez to szereg sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo będzie pobierało występującą naturalnie wodę do różnych celów. Jednak nie tylko sytuacje bezpośredniej ingerencji w zbiornik wodny będą wymagały uzyskania decyzji odpowiedniego organu. Wniosek musi być sporządzony także wtedy, gdy inwestycja będzie w jakikolwiek sposób przecinać powierzchniowe wody płynące lub znajdowała się bardzo blisko nich. Dlaczego wymaganie to jest stawiane takim inwestycjom? Ze względu na to, że podczas realizacji prac lub po ich wykonaniu może dojść do skażenia znajdujących się w pobliżu rzek. Do takich prac zalicza się między innymi budowę linii telekomunikacyjnych i elektrycznych, wałów przeciwpowodziowych, rurociągów, przepustów czy obiektów mostowych. Uzyskanie pozwolenia jest konieczne także wtedy, gdy inwestycja planowana jest na terenach szczególnie zagrożonych powodzią. Wtedy może wystąpić okresowe jej podtopienie lub zalanie, co ostatecznie może skutkować zanieczyszczeniem płynących wód.

Zarówno rzeki naziemne, jak i podziemne po zanieczyszczeniu szybko transportują toksyczne substancje nawet wiele kilometrów, co może w krótkim czasie powodować skażenie znacznej powierzchni ziemi. W związku z tym wszelkie inwestycje, które wykazują potencjalne zagrożenie, mogą być realizowane dopiero po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych.